Нашите честоти

Get Adobe Flash player

SMS поздрави

sms-pozdravi

Слушай онлайн

Слушай с любимия си плейър
или ни слушайте на живо през сайта ни като ползвате вградения ни плейър:

Петрич

Петрич (1440)

skrap

В Петрич започват проверки на пунктовете за скрап, известиха от отдел "Екология" към Общинска администрация. Поводът - влезлите в сила промени в Закона за управление на отпадъците. Проверките ще установят дали собствениците имат лиценз от Министерството на околната среда и водите. Освен това ще се следи за наличие на видеокамери, платени такси и водени регистри. Целта на промените е да се преустанови паленето на кабели и гуми от ромите, коментира началикът на екологичния отдел в Община Петрич Антоанета Петрова.

Понеделник, 14 Януари 2013 13:31

Обучават комисиите за Референдума

От Manager

referendum

Обучение на членовете на секционните избирателни комисии за Референдума на 27-и януари ще се проведе утре на три места в община Петрич. Участниците в секционните комисии в Подгорски район ще се съберат от 10 часа в сградата на Природен парк "Беласица" в Коларово. От 11 часа в кметството на Първомай се събират секционните избирателни комисии в Огражденски район. В Петрич обучението ще започне в 13:30 часа в сградата на Общината, като освен представители на секционните комисии в града ще присъстват и такива от района на селата Кулата и Марикостиново.

opere

В качеството си на бенефициент, Община Петрич изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG161РО001/4.2-01/2008/062 „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Партньори в изпълнението на дейностите са община Сурия, Испания, община Рила и сдружение „Социален екофорум”.

            Основните целеви групи по проекта ще бъдат местните общински администрации и служители, и представители на гражданския сектор с потенциална роля и капацитет във връзка с въпросите на местното развитие и партньорство. Особено внимание по проекта ще бъде отделено на информирането и изграждането на капацитет сред подгрупите на общинските служители и сътрудниците на неправителствените организации – специалисти в някоя от следните области: устройствено планиране, жилищна политика, комунални услуги, разработване и изпълнение на проекти за фондовете на ЕС.

            Конкретните крайни бенефициенти по проекта в по-дългосрочен план ще бъдат общинските администрации на общините Петрич и Рила, а също мрежата от неправителствени организации и местните общности на територията на тези общини и в Югозападна България.

            При осъществяването на проекта ще бъде наблегнато на два аспекта – съществуващите актуални местни нужди в определени области, и наличните добри европейски практики. Една такава по-конкретна област е постигането на местна енергийна ефективност на териториите на общините по проекта. В тази връзка ще бъдат проучени идеи на европейските общини за енергийна ефективност (пасивна и активна) в жилищните комплекси, за оползотворяването на някои съществуващи алтернативни и възобновяеми енергийни източници (вкл. практики за комунални ВЕИ, препоръки за пасивна енергийна ефективност, оползотворяване на отпадни продукти – стърготини, др. органични отпадъци), Друга не по-малко важна част, която ще бъде проучена от българските участници, е натрупаният опит на държавите-членки в кандидатстването с подобни проектни идеи за финансова подкрепа от фондовете на ЕС и от техните национални бюджети.

            Друга тематична област, по която ще работи проектът, са подходите и инструментите, прилагани в избраните държави-членки за местно икономическо развитие. През последните десетилетия тук е натрупан значителен и разнообразен опит, който би бил много ценен за българските общини–партньори по проекта. Разнообразните практики за подкрепа за алтернативни икономически дейности (бизнес-инкубатори, подкрепа за развитие на клъстери, развитие на индустриални зони, териториална специализация и др.), могат непосредствено да бъдат осъществени чрез общински проекти по ОПРР, а в перспектива да залегнат в общинските и регионалните планове и в областните стратегии за развитие.

            Следваща специфична област на значителен интерес на участващите български общини са добрите европейски практики за осъществяване на културен, етнографски, природен, исторически и други видове алтернативен туризъм. Държавите-членки, от които по проекта ще бъдат използвани партньори и практически примери, имат значителен опит в тези области. В тази връзка примерите и информациите, които могат да се получат по този въпрос, ще очертаят и някои изисквания и забранителни условия при осъществяването на подобни инициативи – като например управленска и инвестиционна предвидливост в устройството на територията и в развитието на поддържащата комунална инфраструктура, минималните изисквания за опазване и поддържане на природната и селищната среда, значението на архитектурната хармония и др.

            Не на последно място проектът цели да предостави на българските общини полезни примери и механизми за осъществяването на ефективно партньорство с бизнеса, неправителствения сектор, и с останалите участници в развитието на местно ниво. В по-напредналите общински практики на старите държави-членки обществените обсъждания на инвестиционни проекти от години са интегрирани и вградени в по-усъвършествани постоянни механизми за съгласуване и партньорско допълване на самите проектни и развойни идеи. Самите общински администрации в тези държави често са ясно ангажирани или са инициатори и координтори на подобни процеси, посредством механизмите на гражданското представителство, регионалния мениджмънт, иновативния подход на „реално планиране” на местното развитие и др. Тези подходи и общински процедури наред с други области активно се прилагат и при осъществяването на инвестиционни публично-частни партньорства, а също при подготовката и осъществяването на проекти по фондовете на ЕС. Настоящият проект ще бъде подходяща отправна точка за последващи съвместни междурегионални инициативи, специфично насочени към проучването, адаптацията и въвеждането на подобни практики в България.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

gocedelchve uchilishte

В III ОУ «Гоце Делчев» в Петрич бе открита нова спортна площадка. На тържественото откриване на новата придобивка присъства и кметът Вельо Илиев, който заяви, че миналата година Общината си е поставила за цел да изгради няколко площадки, като изброи вече направените такива във второ основно училище Христо Смирненски, квартал 182 и село Коларово. Директорът на училището Цонко Манчев на свой ред заяви, че самата площадка не е готова на 100 процента, като единствено остава да се поставят очертанията.

police202
Букмейкърски пункт в Петрич е бил разбит и ограбен, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Благоевград. Рано тази сутрин в полицейското управление в Петрич е получен сигнал за влизане с взлом във въпросния обект. От пристигналите на място полицейски служители  е установено, че неизвестен извършител е проникнал в пункта и е извършил кражба на сумата от около 150 лева. Образувано е досъдебно производство. Уведомена е Районна прокуратура Петрич. Работата по случая продължава.

opere       
         Община Петрич изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG161РО001/4.2-01/2008/062 „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” с бенефициент Община Петрич по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектът стартира на 26 август 2011 година и е с продължителност 18 месеца - до 26 февруари 2013 година. Неговата стойност е 232 624 лева. Бенефициент по проекта е Община Петрич, а партньори в изпълнението на дейностите са Община Сурия, Испания, Община Рила и сдружение „Социален екофорум”. 
           Общата цел на проекта е ориентирана към осъществяване на интегриран подход за проучване и въвеждане на добри практики за общинско развитие чрез активно междурегионално сътрудничество между български и чуждестранни общини и представители на структурите на гражданското общество. Основен акцент в осъществяването на целта е създаване на оперативен капацитет за местно развитие чрез обмяна на ефективни подходи и подходящо обучение на регионално равнище. 
       Поради  закъснение на изпълнението в първите месеци от периода, екипът за организация и управление на проекта изготви искане за удължаване на срока на договора с 6 месеца, след като бе подписан анекс между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Петрич.


Този документ е създаден в рамките на проект „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

pojarna

През изминалата година на територията на община Петрич са станали 348 пожара или с 28 повече от 2011 година, сочи справката на Районно управление "Пожарна безопасност и защита на населението". По думите на началника на управлението комисар Валентин Шаламанов наличието на непочистени комини продължава да бъде един от основните проблеми през отоплителния сезон. Той допълни, че в обществените сгради, работни цехове и фирми, където отоплението е на парно или с климатици обстановката е като цяло спокойна. 

detskagradina

В община Петрич има нужда да се изградят две нови детски градини, съобщи за радио Белла кметът на общината инженер Вельо Илиев. По неговите думи това може да стане реалност, ако правителството изпълни идеята за отпускане на целеви средства на по-големите градове. Той посочи, че необходимостта е най-голяма в Първомай, където подготвителните групи не могат да се съберат в съществуващите сгради. Нужда от детска градина има и в квартал Шарон в Петрич, където също има недостиг на детски заведения. За там има разработен проект, но докато в Първомай дори има отреден терен, то в Шарон именно липсата на място се явява основен проблем. Идеята на Общината е да се използва теренът на бившето помощно училище, но за целта то трябва да бъде прехвърлено от държавната на местната власт, допълни Вельо Илиев. 

stanchinari

Традиционните за Нова година станчинарски игри в Петрич, които бяха прекратени след инцидент с трима от участниците в игрите няма да бъдат преигравани. Това стана ясно след среща между представители на Общинска администрация и ръководителите на групите, които бяха заявили участие в мероприятието. На срещата също така бе решено от Общински съвет да се изготви и приеме правилник за провеждането на игрите, като предложенията за текстовете, които да се включат в правилника трябва да бъдат внесени от ръководителите на групите в деловодството на Общината до 30 март тази година. Остава отворен въпросът дали станчинарските игри да се провеждат на 1 или 14 януари, когато е провеждан празникът в миналото. Мястото, където да се състои събитието в бъдеще също не бе уточнено, като се чуха предложения за градския площад и стадион Цар Самуил. Освен това групите единодушно решиха да дарят по 200 лева от наградния фонд за всяка група на пострадалите от инцидента станчинари. 

bolnica petrich

Осем са пациентите, получили лечение на тежки травми в болницата в Петрич в първите часове на 2013 година, съобщиха от лечебното заведение за радио Белла. Първият случай е регистриран още в първите 10 минути на Новата година, когато екип на Бърза помощ е бил извикан на място от приятелите на човек, получил тежка травма на ръката от бомбичка. Именно невнимание при боравене с фойерверк е причина и за хоспитализирането на друг пациент, при който е имало опасност да изгуби пръсти от ръката си, но за щастие реакцията на медиците е предотвратила това. Останалите  пациенти, приети в новогодишната нощ, са попаднали в болницата след сбивания в заведения от града, като сред по-тежките случаи се отличават човек с травма на глезен и друг с травма на глава. Освен това не са липсвали и пациенти, прекалили с алкохола, обявиха от лечебното заведение.  

Страница 59 от 103